Prowadzenie ksiąg rachunkowych to kompleksowa usługa prowadzona w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości oraz przepisy podatkowe. W ramach powierzonej usługi całość spraw księgowych prowadzi zespół księgowy posiadający odpowiednie przygotowanie oraz fachową wiedzę w tym zakresie.

Terminowe dostarczanie dokumentów przez klientów, zachowanie odpowiednich procesów obiegu dokumentacji, ich opatrzenie o stosowne opisy/wyjaśnienia (np. stanowiska kosztów) pozwala na sprawne i rzetelne przeprowadzenie procesu księgowania, weryfikacji wprowadzonych danych, uzgodnienia kont księgowych oraz przygotowanie odpowiednich deklaracji i sprawozdań, będących wynikiem całości prac. Usługa prowadzona jest na nowoczesnym programie księgowym, który pozwala na współprace z modułem płacowo – kadrowym.

Pełny zakres usług prowadzenia ksiąg oraz usług dodatkowych zawiera:

 • sporządzenie i wdrożenie polityki rachunkowości;
 • przygotowanie dokumentów do zaewidencjonowania (klasyfikacja do odpowiednich dzienników, ich sprawdzenie pod względem formalnym i rachunkowym, wyjaśnienia niejasności z klientem);
 • ewidencja dowodów oraz ewentualne korygowanie zapisów (nadanie numeracji, dekretacja oraz wydruk dekretów);
 • prowadzenie ewidencji sprzedaży oraz zakupu VAT zgodnie z przepisami ustawy o VAT;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wnip oraz przygotowanie planu amortyzacji;
 • terminowe przygotowywanie i wysyłanie deklaracji/informacji podatkowych oraz informowanie klientów o wysokości zobowiązań podatkowych;
 • sporządzanie i składanie sprawozdań dla GUS, NBP oraz innych organów – w zakresie wynikającym z prowadzonych ksiąg;
 • udzielanie wyjaśnień z zakresu dokumentów, zapisów księgowych;
 • obsługa kontroli podatkowych oraz innych organów;
 • obsługa w zakresie badania/przeglądu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta;
 • sporządzanie wydawnictw (zestawienia obrotów i sald, dzienników, rejestrów podatkowych;
 • sporządzanie sprawozdania rocznego;
 • archiwizacja dokumentów księgowych do momentu przygotowania sprawozdania finansowego.