Managerowie odpowiadają za wyniki swoich zespołów, wyniki firmy, kształtują kulturę organizacyjną oraz wpływają na jakość pracy swojego zespołu. Mówiąc krótko – są motorem napędowym swojego przedsiębiorstwa, dlatego warto zadbać o ich skuteczność w pracy wybierając profesjonalne szkolenia managerskie.

Na wynik efektywnego zarządzania składa się wykorzystanie osobistych kompetencji jakimi są umiejętności miękkie, ale także narzędzi, które wspierają ten proces. Szkolenia menedżerskie zaprojektowane dla kadry zarządzającej mają na celu kształtowanie i rozwój osobistych zasobów oraz narzędzi menedżerskich.

 

Główne zagadnienia w szkoleniach:

ORGANIZACJA

PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
Zbudowanie świadomości biznesowej. Schemat planowania strategicznego. Analiza otoczenia organizacji. Formułowanie misji, wizji i celów strategicznych. Korelacje działań operacyjno-taktycznych z kierunkiem strategicznym.

BUDOWANIE TOŻSAMOŚCI ORGANIZACJI
Diagnoza organizacji: badanie zaangażowania, wartości, kultury organizacyjnej i stylu przywództwa. Zdefiniowanie misji, wizji i wartości oraz ich komunikacja w organizacji. Skuteczność osobista w obszarze współpracy. Usprawnienie działań organizacji podnoszących jej efektywność.

ZARZĄDZANIE PROCESAMI
Definicja procesu. Narzędzia budowania, analizowania i monitorowania procesów (mapa procesu, wykres Paretto, analiza FMEA, SPC, metodologia 5WHY, cykl PDCA). Analiza i optymalizacja procesu.

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
Zrozumienie logiki i metodologii zarządzania projektami. Określenie celu projektu, zakresu i korzyści z projektu. Poznanie roli kluczowych postaci w projekcie. Dobór członków, ocena kompetencji i poziomu zaangażowania. Planowanie projektu, budowanie harmonogramu i szacowanie kosztów. Diagnozowanie ryzyk, monitoring i zarządzanie informacjami w projekcie. Rozumienie projektu jako katalizatora zmiany.

ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE A WZROST ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ
Zrozumienie idei zarządzania przez cele. Kluczowe elementy procesu zarządzania przez cele. Cykl ZPC. Metody definiowania i delegowania celów i zadań. Powiązanie celów indywidualnych z nadrzędnymi celami strategicznymi. Monitorowanie stopnia realizacji celów. Proaktywność i zaangażowanie jako fundament efektywności.

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ
Zasady, etapy i narzędzia wdrażania procesu zmian w organizacji. Fazy zmiany: zaprzeczenia, oporu, eksperymentowania i zaangażowania. Rola lidera w zmianie, wspieranie innych w zmianie. Zmiana – przejście od zagrożenia do szansy. Pogłębienie świadomości własnych reakcji na zmianę i wypracowanie konstruktywnych zachowań wspierających w sytuacji zmiany.

 MANAGER

AUTORYTET, ZAUFANIE I WPŁYWANIE
Rodzaje i metody budowania autorytetu. Osobowość, kompetencje, zadania lidera. Integracyjna gra menadżerska pt. “Kierownik”. 7 metod wywierania wpływu w organizacji. Gra “Trafna Argumentacja”. Język korzyści w kontakcie z partnerem biznesowym. Techniki 4P. Test “W co grają ludzie w organizacji”. Konstruktywne metody demaskowania gier w sytuacjach biznesowych.

KOMUNIKACJA MANAGERSKA
Komunikacja interpersonalna a komunikacja w organizacji. Rodzaje komunikacji. Komunikacja a role grupowe w zespole. Analiza różnic w przepływie informacji. Mowa ciała. Udzielanie informacji zwrotnej. Sztuka aktywnego słuchania. Zakłócenie w systemie komunikacyjnym. Komunikacja jako klucz do skutecznego zarządzania. Asertywna komunikacja w trudnych sytuacjach managerskich.

PREZENTACJA DANYCH I WYSTĄPIENIA PUBLICZNE
Zasady kreowania profesjonalnego prezentera. Komunikacja werbalna i niewerbalna w toku prezentacji. Struktura prezentacji i prowadzenia zebrań. Przygotowanie merytoryczne i psychologiczne do wystąpień publicznych. Sesja pytań i odpowiedzi. Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami podczas prezentacji. Videotrening.

AUTOMOTYWACJA I MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW
Teorie, źródła i metody motywacji. Narzędzia motywowania w pracy. Motywatory finansowe i pozafinansowe. Etapy rozwoju pracownika, poziom motywacji a styl zarządzania. Wypracowanie katalogu motywacyjnego we własnym zespole. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych w kontekście motywacji. Budowanie motywacji w ramach systemu zarządzania: wyznaczanie celów, planowanie, delegowanie i kontrola.

SAVOIR VIVRE W BIZNESIE
Wizerunek profesjonalisty. Sztuka powitania – reguły obyczajowe. Etykieta językowa – zasady stosowania zwrotów grzecznościowych. Komunikacja interpersonalna – techniki poprawiające porozumiewanie się. Precedencja – kwestia pierwszeństwa w sytuacjach biznesowych. Zasady profesjonalnego przyjmowania kontrachentów. Korespondencja tradycyjna i elektroniczna. Zasady kontaktowania się przez telefon. Zachowania przy stole.

MIĘDZYKULTUROWOŚĆ W BIZNESIE
Definicje kultury i podstawowe dylematy kulturowe. Składniki materialne i niematerialne. Poziomy kultury. Poznanie swoich wartości i praktyczne wykorzystanie tej wiedzy w działaniu firmy. Porównanie kultur, wpływ kultury na biznes. Pokonywanie różnic międzykulturowych na codzień.

MAŁE ZMIANY Z ZARZĄDZANIU, KTÓRE DAJĄ DUŻE EFEKTY
Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się przykładowo, jakie małe zmiany w organizacji spotkań firmowych spowodują, że będą one bardziej produktywne? Jak sprawić by kluczowi pracownicy generowali więcej pomysłów i byli bardziej kreatywni?

 ZESPÓŁ

BUDOWANIE I ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM
Grupa a zespół – różnice. Czynniki wpływające na zespołowe osiąganie wyników: komunikacja, współdziałanie vs. rywalizacja, podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów. Role zespołowe, cykl pracy zespołowej. Fazy rozwoju zespołu. Obszary odpowiedzialności managera i funkcje managerskie: planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrolowanie.

ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE
Wyznaczanie celów, ustalanie priorytetów oraz określenie miary ich realizacji. Planowanie krótko- i długoterminowe. Delegowanie uprawnień i zadań indywidualnie do poziomu kompetencji i motywacji każdego pracownika. Rozmowa kontraktująca. Monitorowanie stopnia realizacji celów.

OCENA PRACOWNIKÓW, PROWADZENIE ROZMOWY OCENIAJĄCEJ
Funkcje i cele rozmów oceniających. Monitorowanie stopnia realizacji zadań i założeń rozwojowych. Modele udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej. Zasady efektywnej komunikacji podczas oceny. Przygotowanie do rozmowy oceniającej: scenariusz spotkania, analiza wskaźników ilościowych i jakościowych, narzędzie wspierające ocenę. Przebieg rozmowy oceniającej. Trudne sytuacje i błędy w ocenie. Tworzenie planu rozwoju pracowników.

ORGANIZACJA PRACY I DELEGOWANIE ZADAŃ
Diagnoza własnych kompetencji w organizacji czasu pracy. Reguły planowania i dokonywania priorytetyzacji zadań. Praktyczne narzędzia usprawniające planowanie i organizację pracy własnej oraz zespołu. Eliminacja “złodziei czasu”, rozpoznanie zagrożeń i planowania z rezerwą. Metody delegowania zadań i uprawnień. Lista kontrolna delegowania.

REKRUTACJA I SELEKCJA
Fazy procesu rekrutacji i selekcji. Typy wywiadów kwalifikacyjnych. Opis stanowiska pracy, tworzenie profilu kandydata. Selekcja kandydatów – umiejętność czytania i analizowania CV. Selekcja telefoniczna. Kwestionariusz do rozmowy rekrutacyjnej. Skuteczne narzędzia i techniki prowadzenia rekrutacji (pytania krzyżowe, metoda lejka, metoda CREW, testy kompetencji, skale behawioralne, scenariusze ćwiczeń). Trening rozmowy rekrutacyjnej. Błędy w procesie selekcji i rekrutacji. Wdrażanie nowego pracownika do pracy.

COACHING MANAGERSKI
Definicje i metody coachingu. Etapy procesu coachingowego. Schemat GROW. Postawa coach’a – 6 filarów coachingowego podejścia. Model kompetencji coachingowych. Zasady formułowania celów coachingowych. Struktura informacji zwrotnych. Narzędzia do coachingu – formularze, wskaźniki, prace domowe. Manager w roli coach’a. Techniki kreatywnego myślenia w coachingu. Coaching indywidualny a coaching zespołowy.

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PROJEKTOWYM
Metodyki zarządzania projektami. Logika myślenia projektowego i rozpoczęcie projektu. Kluczowe osoby w projekcie – rola lidera zespołu projektowego. Dobór członków zespołu. Kierowanie zespołem projektowym. Planowanie – struktura podziału pracy i harmonogram, zasoby. Techniki wspomagające pracę lidera projektu. Monitorowanie postępu prac i wdrożenia.

PRZECIWDZIAŁANIE WYPALENIU ZAWODOWEMU
Autodiagnoza własnego stanu. Mechanizmy stresu. Stresopochodne procesy psychologiczne i fizjologiczne. Analiza stresujących sytuacji i metody ich niwelowania. Syndrom wypalenia zawodowego: przyczyny, objawy, techniki zapobiegania wypaleniu zawodowemu. Sesja treningu autogennego – sztuka odpoczynku.

KREATYWNOŚĆ A EFEKTYWNOŚĆ
Kreatywność jako cecha osobowa. Kreatywność jako proces grupowy. Proces loopig’u. Marzyciel, krytyk, realizator – podstawowe typy w grupie kreatywnej. Stymulowanie kreatywności. “Jak pomóc niedźwiedziom w kanadyjskiej tundrze?” – gra. Droga od formułowania problemu do wyboru rozwiązania – kto jest właścicielem zebry? Cykl PDCA – od pomysłu do realizacji. Tworzenie innowacji poprzez myślenie kreatywne.

 PRZYWÓDZTWO

OD ZARZĄDZANIA DO PRZYWÓDZTWA
Różnice między zarządzaniem a przywództwem. Obszary odpowiedzialności lidera – teoria Adaira. Atrybuty przywódcy, eksperyment Posnera. Kluczowe kompetencje, wartości i oczekiwania stojące przed liderem. Gra symulacyjna “szach mat”. Styl przywództwa a etapy rozwoju pracownika według kryteriów kompetencji i motywacji, zadania lidera na poszczególnych etapach. Przywództwo sytuacyjno-zadaniowe. Modelowanie postaw i zachowań wśród pracowników. Wzbudzanie proaktywności, kreatywności i odpowiedzialności w zespole. Rozwijanie potencjału w zespole.