Liczba godzin: 40
Czas zajęć: w dni robocze – 2,3 razy w tygodniu
Czas trwania kursu: 5 tygodni

Wymagania wstępne: ukończone 18 lat

Celem kursu jest zdobycie wiedzy na temat zasad organizacji i prowadzenia spraw związanych z zatrudnieniem i wynagradzaniem pracowników.

Uwaga: zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu

PROGRAM KURSU:

1. Zakres czynności i obowiązków pracowników działu kadr i płac /2 godz/

2. Regulacje prawne zawarte w kodeksie pracy i kodeksie cywilnym /2 godz/

·         rodzaje umów o pracę w tym umowy cywilnoprawne

·         nawiązanie i ustanie stosunku pracy

·         ewidencja czasu pracy, wynagrodzenia za pracę

·         urlopy pracownicze

·         akty wewnątrzzakładowe, regulaminy

·         obowiązki pracownika i pracodawcy

·         rozwiązywanie umów o pracę

·         zatrudnianie kobiet i młodocianych

3. Prowadzenie dokumentacji kadrowo- płacowej /5 godz/

4. Zasady naliczania wynagrodzeń i narzutu na wynagrodzenia /2 godz/

·         dokumentacja płac

·         wynagrodzenia z tytułu umowy o prace oraz umów cywilnoprawnych

·         obliczanie urlopu wypoczynkowego (ekwiwalent za urlop) okolicznościowego, nieobecności usprawiedliwionych płatnych

·         obliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych, wychowawczych i macierzyńskich

·         świadczenia na rzecz pracowników

·         świadczenia rodzinne

·         ubezpieczenia społeczne

5. Dokumentacja i rozliczanie pracowników z Urzędem Skarbowym /2 godz/

·         podatek od osób fizycznych

6. Dokumentacja i rozliczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego z ZUS /2 godz/

7. Sporządzenie listy płac metodą tradycyjną /3 godz/

8. Komputerowy program do obsługi kadr i płac /18 godz/

9. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (zasady tworzenia, regulamin ZFŚS) /2 godz/

10. Wypadki przy pracy ( rejestracja i tryb załatwiania) /2 godz/

Wykaz literatury:

– Wstęp do prawoznawstwa – Z. Tobor

Elementy rachunkowości – F. Frymark

Zasady rachunkowości – G.Borowska

Rachunkowość przedsiębiorstw cz. I, II – Zdzisław Kołaczyk

Finanse – M.Pietraszewski , E.Strzyżewska, J.Szpajor

 Elementy prawa dla ekonomistów – W.siuda

– Wszystko o prawie pracy i BHP – R. Maciejewska

Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.poz.186).