Liczba godzin: 150
Czas zajęć: w dni robocze,  2-3 razy w tygodniu
Czas trwania kursu: 20 tygodni

Wymagania wstępne: ukończone 18 lat

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie organizacji i zarządzania pracą biurową.

Uwaga: zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu

PROGRAM KURSU:

I. Organizacja pracy biurowej /40 godz/

1. Podstawy działania biura.
2. Wyposażenie i urządzenia techniki biurowej.
3. Schemat organizacyjny.
4. Zadania sekretariatu.
5. Organizacja obiegu dokumentów, przyjmowanie korespondencji.
6. Ewidencjowanie, archiwizacja dokumentów.
7. Korespondencja biurowa.
8. Dokumentacja handlowa, faktury VAT, rachunki.
9. Klasyfikacja dokumentów i systemy przechowywania akt .
10. Techniki sporządzania różnych dokumentów biurowych.
11. Rozliczanie podróży służbowej.

II. Przepływ informacji w zarządzaniu biurem /10 godz/

1. Informacja jako podstawa podjęcia decyzji.
2. Warunki skuteczności informacji.
3. Przekazywanie informacji.

III. Zasady efektywnej komunikacji /15 godz/

1. Komunikacja jako podstawowy składnik interakcji pomiędzy ludźmi.
2. Umiejętności w zakresie komunikacji.
3. Sprawna komunikacja z klientem.
4. Sprawna komunikacja ze współpracownikami i szefem.
5. Bariery komunikacyjne i sposoby ich likwidowania

IV. Organizacja i zarządzanie /10 godz/

1. Zarządzanie czasem.
2. Kierowanie pracą zespołową, style kierowania ludźmi.
3. Znaczenie sprawnej organizacji.
4. Zasady podziału pracy.
5. Określenie i weryfikacja celów działania.
6. Metody planowania i prowadzenia sekretariatu.

V. Kultura zawodu /5 godz/

1. Savoir – vivre w usługach firmy.
2. Rozmowy telefoniczne w biurze.
3. Przyjmowanie interesantów.

 VI. Zagadnienia prawne /20 godz/

Prawo pracy
–  Podstawowe zasady prawa pracy,
–  Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia,
–  Czas pracy,
–  Obowiązki pracownika,
–  Obowiązki pracodawcy.

VII. Obsługa urządzeń biurowych i komputera /50 godz/

1. Obsługa: faxu, kserokopiarki, drukarki, skanera, bindownicy.
2. Podstawy obsługi komputera.
3. Przetwarzanie tekstów – MS Word.
4. Arkusze kalkulacyjne.
5. Bazy danych na przykładzie MS Access.
6. Internet.

Wykaz literatury:

– Prawo administracyjne – Ochendowski

– Elementy prawa – J. Musiałkiewicz

– Statystyka – T. Michalski

– Psychologia społeczna – E. Aronson

– MS. Office XP/2003 PL w biurze i sekretariacie – M. Sokół, S. Flanczewski, R. Zimek

– Administracja i biurowość – M. Wiśniewski

Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.poz.186).