Znak CE stanowi deklarację, że dany produkt spełnia wymagania dyrektyw unijnych dotyczących tego produktu. Tylko w przypadku oznaczenia znakiem CE, po uprzednim zbadaniu zgodności z normami, produkty spoza UE mogą zostać wprowadzone na rynek europejski. Znakiem CE oznaczone muszą być również wyroby budowlane podróżujące po rynku europejskim w ramach swobodnej wymiany dóbr. Odpowiedzialność ta spoczywa na producencie lub importerze. Karze podlega nie zastosowanie znaku CE, zastosowanie znaku CE na produkcie, który nie spełnia norm, a także zastosowanie znaku CE na produkcie, którego normy nie dotyczą.

Produkty, których nie dotyczy oznakowanie CE, to m.in. opakowania, ubrania, kosmetyki, żywność, niektóre meble oraz inne produkty opisane w wyłączeniach dyrektyw unijnych Nowego Podejścia.

Produkty, które muszą zostać poddane ocenie zgodności z normami, to m.in. środki ochrony indywidualnej, urządzenia gazowe i ciśnieniowe, zabawki, wyroby medyczne i budowlane, sprzęt elektroniczny i radiowy, dźwigi i maszyny budowlane, etc.

KIRG pomaga w ocenie zgodności produktu z normami dyrektyw unijnych oraz po pozytywnym wyniku tej oceny wydaje certyfikat zgodności z normami, który umożliwia umieszczenie znaku CE na danym wyrobie. Pomoc jednostki zewnętrznej jest niezbędna, aby wprowadzić produkt na rynek europejski. Specjaliści KIRG znają przepisy dotyczące konkretnych produktów oraz formalne wymagania zastosowania znaku CE.