Regulamin serwisu – przepisy szczegółowe

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu przez jego użytkowników.

Postanowienia ogólne

1. Zawartość Serwisu oraz zamieszczone znaki towarowe są chronione prawem polskim.

2.Dane i opinie zawarte na niniejszym Serwisie służą wyłącznie celom informacyjnym.

3.Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszych Zasad jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

Definicje

1.Administrator – Krajowy Instytut Rozwoju Gospodarki, przy ul. Spasowskiego 1/27, 75-451 Koszalin wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000377348, NIP 6692507214, REGON 32095807200000, zwany dalej KIRG.

2.Regulamin – zasady korzystania z serwisu;

3.Serwis – platforma internetowa składająca się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, należąca do KIRG;

4.Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu;

5.Partner – każdy podmiot współpracujący z Administratorem na podstawie stosownej umowy;

6.Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników dostępne w Serwisie;

7.Materiały – teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., nie będące utworem lub stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników w ramach Serwisu

1.Warunki Świadczenia Usług na rzecz Użytkowników w ramach Serwisu określa niniejszy regulamin.

2.W ramach Serwisu prezentowane są Materiały, w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe.

3. Administrator ma prawo zamieszczania w Serwisie treści reklamowe dotyczące usług oraz towarów. W ramach Serwisu prezentowane są treści informacyjne o różnorodnej tematyce oraz treści o charakterze promocyjnym i reklamowym, dotyczące produktów, usług świadczonych przez Administratora lub/i osób trzecich

Ochrona praw autorskich i innych praw

1.Wszelkie prawa do Serwisu oraz jego wszystkich elementów należą do Administratora lub/i do podmiotów współpracujących z Administratorem i podlegają ochronie prawnej.

2. Zastrzeżenie, o którym mowa w punkcie powyżej, dotyczy w szczególności:

a. utworów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

c. znaków towarowych;

d. nazw domen internetowych;

3. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Serwisu ani jego poszczególnych elementów.

4. Administrator zastrzega, że bez jego zgody zabronione jest dalsze rozpowszechnianie treści pochodzących z Serwisu.

5. Osoba, która chciałaby wykorzystać treści udostępniane w ramach Serwisu w szerszym zakresie lub ma wątpliwości co dopuszczalnego zakresu korzystania z tych treści, powinna skontaktować się z Administratorem.

Ochrona danych osobowych

Osoba której dane są przetwarzane ma prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, którego podstawą jest uzasadniony interes Administratora;

c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych oraz profilowania; d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku podejrzenia naruszenia ochrony przetwarzanych przez Administratora danych osobowych;

e) wycofania zgody w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

f) otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, zapisanych na trwałym nośniku danych.

Odpowiedzialność Administratora

1. Administrator nie gwarantuje nieprzerwanej i niezakłóconej dostępności Serwisu (lub jego poszczególnych części) dla wszystkich użytkowników Serwisu.

2. Administrator jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Serwisu, w szczególności, gdy jest to spowodowane:

a. koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania;

b. przyczynami niezależnymi od Administratora (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

a. sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;

b. komentarze, zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników;

c. jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika;

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa.

Zmiany zasad korzystania z Serwisu

1.Zasady korzystania z Serwisu są wiążące dla użytkowników Serwisu z datą ich opublikowania.

2.Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany dokonywane są poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie Serwisu. Zmiany obowiązują od momentu ich wprowadzenia.

3.Brak zgodny na akceptację zmian niniejszego Regulaminu jest jednoznaczny z niemożnością dalszego korzystania z Serwisu.

Kontakt z Administratorem

Adres, pod którym można się skontaktować z Administratorem: email@rad.center lub korespondencyjnie pod adres Al. Niepodległości 20/403 70-412 Szczecin

Pliki Cookies

1. Podczas wizyt na stronie, na komputerze zapisywane są fragmenty kodu zwane cookies. Służą one do zapewnienia optymalnej obsługi podczas wizyty na stronie oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. Pliki Cookies nie służą do przetwarzania danych osobowych a ich zawartość nie pozwala na identyfikacje użytkownika. Cookies stosowane są na wielu witrynach internetowych. W przypadku wyłączenia funkcji cookies, niektóre elementy witryny internetowej mogą być niedostępne.