POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – przepisy szczegółowe

1. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r., dalej zwane „RODO” i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.                                                                                                                                          2. Administratorem danych osobowych jest: Krajowy Instytut Rozwoju Gospodarki z siedzibą w Koszalinie, ul. Spasowskiego 1/27, 75-451 Koszalin, NIP: 6692507214, REGON: 32095807200000, KRS: 0000377348.
3. Dane kontaktowe Administratora: e-mail: email@rad.center, adres korespondencyjny: Al. Niepodległości 20/403 70-412 Szczecin.
4. Administrator podejmuje niezbędne działania, by współpracujące z nim podmioty zapewniały odpowiednie środki bezpieczeństwa w zakresie przetwarzanych danych osobowych.
5. W przypadku kierowania do Administratora korespondencji e-mailowej lub drogą tradycyjną, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczyła korespondencja lub spraw z nią związanych.
6. W przypadku kontaktu drogą elektroniczną Administrator może żądać podania danych osobowych w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne do obsługi danej sprawy, której dotyczy kontakt.
7. W razie zbierania danych dla celów związanych z wykonaniem konkretnej umowy, Administrator przekazuje osobie, której dane dotyczą, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych w postaci dokumentu “Polityka przetwarzania danych osobowych – przepisy szczegółowe”. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych mogą zostać przekazane w formie elektronicznej lub na nośniku danych. Przekazanie informacji następuje najpóźniej w momencie zawierania umowy.
8. W związku ze świadczeniem usług Administrator zbiera dane osobowe również podczas spotkań w siedzibie Spółki, jak również podczas wszelkich innych kontaktów biznesowych, w celach związanych z nawiązywania i utrzymywania kontaktów biznesowych oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego związanego z przedstawianiem aktualnych ofert lub promocji usług świadczonych przez Administratora. Dane osobowe przetwarzane są w celu dla jakiego zostały zebrane.
9. W związku z usługami świadczonymi przez Administratora wymagającymi przetwarzania danych osobowych informujemy, iż mogą one być ujawnione innym zewnętrznym podmiotom, w tym obsługującym systemy informatyczne i sprzęt oraz podmiotom świadczącym inne usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Administratora.
10. Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie właściwym organom w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
11. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na ich przetwarzanie, dane przetwarzane są do momentu jej wycofania. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych będzie konieczne do zawarcia i wykonania umowy, dane będą przetwarzane do momentu jej rozwiązania.
12. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawartą/zrealizowaną umową.
13. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje następujące prawo:
a) dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, którego podstawą jest uzasadniony interes Administratora; c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych oraz profilowania; d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku podejrzenia naruszenia ochrony przetwarzanych przez Administratora danych osobowych; e) wycofania zgody w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; f) otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, zapisanych na trwałym nośniku danych.
14. Wniosek o którym mowa w ust. 15 pkt a) do f) można złożyć w formie e-mail na adres email@rad.center lub pisemnej na adres: Al. Niepodległości 20/403 70-412 Szczecin. Odpowiedź zostanie udzielona w formie pisemnej, z wyjątkiem sytuacji gdy wniosek został złożony w formie e-mailowej i zażądano przekazania odpowiedzi w formie e-mailowej w terminie 1 miesiąca od wpłynięcia wniosku. Administrator ma prawo wydłużyć rozpoznanie wniosku do 2 miesięcy przez powiadomienie o tym osoby, przed końcem pierwszego miesiąca terminu.