Krajowy Instytut Rozwoju Gospodarki, to instytucja działająca w oparciu o prawo o stowarzyszeniach, zrzeszająca przedsiębiorstwa, uczelnie i instytucje otoczenia biznesu, a także inne podmioty realizujące działania proinnowacyjne, badawczo-rozwojowe i nastawione na rozwój polskiej gospodarki.

W obecnych czasach, w których przemiany gospodarcze kształtują poziom gospodarki krajowej w sposób nieoczekiwany, pozbawiając podmioty gospodarcze zasobów, które dawałyby szansę na uczciwą konkurencję z podmiotami zagranicznymi, należy dążyć do solidarnych zmian, które dzięki współpracy i nastawieniu na rozwój innowacyjności, efektywności w gospodarowaniu zasobami i zwiększeniu rozpoznawalności krajowych produktów, będą na tyle wystarczające, by utrzymać, zwiększyć i zwyciężyć walkę konkurencyjną.

Każde przedsiębiorstwo nastawione jest na zysk, ma ograniczone zasoby i czas potrzebny na rozwój. Przedsiębiorcy i kadra menedżerska, a także często sami pracownicy, doskonale rozumieją sektor i dziedzinę, w której pracują i której są reprezentantami. Często połączenie sił, wykorzystanie dźwigni współpracy polegającej np. na:

  1. Współpracy w zakresie wymiany informacji, technologii, kadry
  2. Wspólnej organizacji targów
  3. Dostarczaniu usług z jednego sektora do innego
  4. Pomocy w zakresie zawiązywaniu konsorcjów, zwiększających konkurencyjność
  5. Kreowaniu nowych rozwiązań, które ograniczą koszty, zwiększą efektywność
  6. wspólnej organizacji szkoleń dla pracowników, w tematach newralgicznych dla firmy
  7. innych działaniach

są rozwiązaniem, które potęguje możliwości, a także synergicznie wpływa na rozwój firm i innych podmiotów w klastrze.

Klaster służy przedsiębiorcom, które mają kluczową rolę w gospodarce, kreując PKB i zatrudnienie. Klaster daje także możliwości dla naukowców, przedsiębiorstw, a także innych organizacji, które chcą aktywnie wykorzystać swoje kompetencje i pomóc w procesach, które generuje klaster.

Zapraszamy