Celami KIRG są:

 1. Koordynowanie Klastrów Polskich, w nastawieniu na rozwój gospodarki polskiej, a także jej konkurencyjności, innowacyjności i produktywności, m.in.
  1. Polski Klaster Automatyki
  2. Polski Klaster Budowlany
  3. Polski Klaster Chemiczny
  4. Polski Klaster Energetyki
  5. Polski Klaster IT
  6. Polski Klaster Logistyki
  7. Polski Klaster Medyczny
  8. Polski Klaster Meblowy
  9. Polski Klaster Odzieżowy
  10. Polski Klaster Rolny
  11. Polski Klaster Rybacki
  12. Polski Klaster Spożywczy
  13. Polski Klaster Turystyczny
  14. Polski Klaster Zabawek
 2. Stymulowanie wzrostu społeczno-gospodarczego dzięki współpracy z instytucjami naukowymi, poprzez transfer wiedzy w ramach prac badawczo-rozwojowych ;
 3. Inicjowanie zmian przepisów w celu tworzenia sprzyjających warunków prawnych i finansowych dla przedsiębiorstw;
 4. Tworzenie warunków rozwoju przedsiębiorstw i uczelni wyższych, we wspólnym dążeniu do rozwoju badań opartych na praktyce gospodarczej;
 5. Rozwój działalności przedsiębiorstw z kapitałem polskim, m.in. we wspólnym dążeniu do maksymalizacji eksportu i współpracy z zagranicą;
 6. Tworzenie relacji i pola do współpracy polskich i zagranicznych przedsiębiorstw, instytucji, szkół oraz uczelni;
 7. Inicjowanie rozwoju rynków, produktów i innowacji, w tym technologiczny rozwój przedsięwzięć;
 8. Propagowanie i budowanie narzędzi i metod zwiększających efektywność, oszczędność, jakość i nowoczesność rozwiązań, produktów, przedsiębiorstw i usługowe wsparcie w tym zakresie;
 9. Inicjowanie współpracy władz samorządowych, administracji państwowej, przedsiębiorstw oraz szkół
 10. Rozwój instytucji naukowych i uczelni kształcących na potrzeby gospodarki;
 11. Współpraca z organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnym profilu działania;
 12. Budowanie silnego lobby gospodarczego sektora przemysłu, w tym prowadzenie działalności lobbingowej;
 13. Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej, wspomagając a polską gospodarkę, a także gospodarkę europejską, z dążeniem do promocji, udziału, konkurencyjności polskich firm w Europie;
 14. Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na rzecz KIRG oraz pomoc w ich pozyskiwaniu dla członków KIRG zrzeszonych w Klastrach Polskich, m.in. uczelni, instytucji wspierających i przedsiębiorstw;
 15. Zwiększanie efektywności współpracy i wymiany usług, a także dążenie do minimalizacji szkód i sporów pomiędzy członkami KIRG i prowadzanych przez KIRG klastrów, poprzez działalność Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Rozwoju Gospodarki;
 16. Aktywne wspieranie agencji zatrudnienia, promocja zatrudnienia, organizowanie staży i praktyk zawodowych, a także podnoszenie kompetencji pracowniczych
 17. Wspomaganie uczelni w dążeniu do dopasowania zakresu i jakości kształcenia, zgodnie z potrzebami szerokorozumianej gospodarki;
 18. Certyfikacja gospodarcza, w zakresie usług i produktów, świadczonych na rzecz przedsiębiorstw, instytucji i organizacji;
 19. Wspieranie działalności gospodarczej, badawczej lub naukowej, w szczególności poprzez działalność członkowską dla przedsiębiorstw, instytucji i organizacji;
 20. Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym: rozwoju przedsiębiorczości, oraz wśród osób pozostających bez pracy lub osób zagrożonych jej utratą, łagodzenie skutków bezrobocia.